Untitled Document Procedura MEN - privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale, conform art. 19 din OMECTS 5564 din 2011

LEGEA nr. 1 din 2011 - Legea Educatiei Nationale - forma în vigoare începand cu data de 01.01.2015

Ordinul nr. 5561 din 31.10.2011 - Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamintul preuniversitar

ORDIN nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic

Ordinul nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocuparii unei functii didactice

Ordinul nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

Ordinul nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti în management educational

Ordinul nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare

Ordinul nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Scoala dupa Scoală"

Ordinul nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invătamant preuniversitar

Ordinul nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

ORDIN nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

OMECTS nr. 5561 / 2011 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - forma aplicabilă la data de 1 ianuarie 2015

ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile - forma aplicabilă la data de 1 ianuarie 2015

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia - forma aplicabilă la data de 1 ianuarie 2015

Metodologia de încadrare a personalului din CCD

Metodologie concurs pentru profesori metodişti

Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

LEGE Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

Ce Este GDPR? Regulament GDPR Explicat În 5 Minute

Protecția datelor cu caracter personal – GDPR

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834

https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/oficiul-responsabilului-cu-protectia-datelor-personale/

REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Legea educației naționale nr 1 din 5 ianuarie 2011 cu modificările și completările ulterioare  - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150 

LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la  prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul  prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al  executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera  circulație a acestor date - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209627 

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului  (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și  privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul  general privind protecția datelor) - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151 

LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și  protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, actualizată în 2019 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56973 

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în  exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și  sancționarea corupției, actualizată în 2019 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925 

Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al  entităților publice, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317 

ORDONANȚĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**)privind controlul intern și  controlul financiar preventiv, actualizată 2015- http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169 

Legislație specifică învățământului preuniversitar, Opis cuprinzând legislația emisă în  baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până  la data de 1 noiembrie 2020