Untitled Document
REVISTA ȘCOALA BUCOVINEANĂ

REVISTA ȘCOALA BUCOVINEANĂ

Oferta de programe de formare continua 2023-2024


Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, cu anexele 1-5.:

REZULTATUL selectării dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului de muncitor necalificat de la Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Aleea Nucului, nr. 10, Suceava, județul Suceava, organizează, în data de 9.10.2023, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor necalificat (cu program de 8 ore/zi), din cadrul Compartimentului administrativ.

Înscrieri la cursul "Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial - CREDactout. Formare nivel 1" (formare de formatori), seria 2.

Conform OME 4224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile, și procedurilor aferente metodologiei, începând cu 01.09.2023 se realizează echivalarea în credite profesionale transferabile a activităților de formare din următoarele categorii:

Înscrieri la cursul "Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial - CREDactout. Formare nivel 1" (formare de formatori), seria 2.

La editura Casei Corpului Didactic „George Tofan" Suceava a apărut volumul colectiv, online - ISBN 978-606-625-495-3 care cuprinde articole propuse de cadrele didactice participate la programul de formare continuă avizat „Instrumente de lucru în desfășurarea activității educative a elevilor cu CES”, program inclus în Oferta de programe de formare continua a CCD „George Tofan” Suceava pentru anul școlar 2022-2023.

Colectivul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava aduce un pios omagiu domnului profesor Gheorghe Giurcă, fost director al instituției în perioada 1 decembrie 1975 – 15 octombrie 1986. Profesionist desăvârșit și excepțional pedagog, formator a numeroase generații, s-a dedicat laborioasei activități de cercetare a documentelor din arhive și a pus în valoare informații mult prețuite despre tribunul militant pentru învățământul românesc în Bucovina, George Tofan, al cărui nume îl poartă cu mândrie Casa Corpului Didactic din Suceava.


În atenția directorilor unităților de învățământ coordonatoare ale bazelor de practică pedagogică –BPP din județul Suceava. Vă informăm că, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic- POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PRO, în care Ministerul Educației este beneficiar, a fost creat și este funcțional site-ul https://www.eprof.ro/ , parte componentă a aplicației informatice vizând interconectarea universităților partenere în proiect, a caselor corpului didactic și a bazelor de practică pedagogică- BPP, consorții școlare organizate conform OMEC nr. 3654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică. Organizarea și desfășurarea activităților de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de învățare, realizate în cadrul proiectului, prin programele de formare PROF III și PROF IV, activitățile de suport didactic și melodie precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, inclusiv a formării de tip mentoral, prevăzute de OME nr. 4223 din 6.07.2022, se pot realiza prin intermediul site-ului https://www.eprof.ro/. Domeniul tematic a1 aplicației îl reprezintă mentoratul didactic și formarea și dezvoltarea în cariera didactică. Având în vedere caracterul sistemic al intervenției educaționale realizate de Ministerul Educației prin intermediul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF, conform Adresei ME Nr. 584/DGMRURS/ 21.03.2023 vă solicităm să asigurați diseminarea informației prin publicarea pe site-urile unităților de învățământ componente ale BPP a linkului către site-ul https://www.eprof.ro/

Urmare Adresei Ministerului Educației Nr. 557/DGMRURS/16.03.2023, (link adresă) Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava va organiza activități de formare în cadrul programului de formare continuă Abilitarea curriculară pentru educație timpurie, începând cu luna aprilie 2023. Informații regăsiți în Anexă. Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați responsabilul din partea CCD Suceava: Colibaba Georgeta, Telefon: 0740 250 162, Adresă e-mail: g.colibaba@gmail.com

PROF.Completarea Corpului Național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar. În perioada 14.03.2023-21.03.2023 se realizează înscrierea cadrelor didactice pentru Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar, conform Adresei ME Nr. 517/DGMRURS/10.03.2023 anexată.

Volumul Sesiunii interjudețene de comunicări științifice și referate, ediția a XVI-a, online, asincron ȘCOALA ROMÂNEASCĂ ÎN ANUL EUROPEAN AL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII

La editura Casei Corpului Didactic "George Tofan" Suceava a apărut numărul aniversar al revistei Școala Bucovineană, intitulat "Poezia eminesciană în școala suceveană. Cronici de proiecte educaționale" - ediție online - ISSN 2285-9160 ISSN-L 1841 - 8066

CRED. Selecţia personalului didactic din învățământul primar și gimnazial, directori și directori adjuncți, din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă: "Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”, acreditat de CCD Botoșani, prin OME nr. 3673/02.052022, având alocate 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, blended learning, cu activități desfășurate în format online, 25 ore online sincron și 25 ore online asincron, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED” cod SMIS 2014 +:118327. Cursul se va desfășura în perioada 30 ianuarie - 24 martie 2023, în format online integral. Selecția cadrelor didactice, directori și directori adjuncți, se va desfășura până la data de 20.01.2023, online, prin accesarea link-ului :

Dosarul de înscriere în format fizic se depune la CCD Suceava până pe 31.01.2023 și va conține:
 • cerere de înscriere (Anexa 1)
 • formular grup ţintă (Anexa 8)
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 3)
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (Anexa 5)
 • copie CI/BI
 • copie certificat de naștere,
 • copie certificat de căsătorie,
 • copie diplomă de licenţă,
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct).
NOTĂ: Toate formularele se completează cu majuscule.

Revista „Școala bucovineană”, publicație periodică a Casei Corpului Didactic „George Tofan” din Suceava, în varianta online, poate fi lecturat pe website-ul www.ccd-suceava.ro. Vă invităm să vizualizați articolele din numărul 1 din 2022, dedicat Școlii de vară cu tema „Profesorul rezilient”, organizată de CCD Suceava în perioada 4-8 iulie 2022.

Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, cu anexele 1-5.:

Cursuri de formare în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF. În perioada 28.11.2022–09.12.2022, la nivelul unităților de învățământ are loc informarea, înscrierea și elaborarea situației centralizatoare la nivelul unității de învățământ, privind înscrierea cadrelor didactice, în calitate de formabili, la următoarele programe:
 • PROF III - Management educațional în context mentoral
 • PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning.
Detalii, în documentele anexate:


Echivalare credite profesionale transferabile - Vă informăm că activitatea de echivalare de credite profesionale transferabile s-a modificat. Documentul care reglementează activitatea menționată este OM nr. 4.224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

Oferta de programe de formare continua 2022-2023


Statistică biblioteci școlare și CDI, județul Suceava, anul școlar 2022-2023

SITUAȚIA centralizată la nivel județean a cadrelor didactice care au absolvit programele acreditate PROF I și PROF II și care vor desfășura activitate de formare în cadrul programelor de formare continuă acreditate PROF III și PROF IV, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF.

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”.

Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ,,CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial”, cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani, în calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED” cod SMIS 2014 +:118327, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și implementat de către Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Botoșani, pentru regiunea N-E. Cursul se desfășoară online, în perioada: 26.09.2022-30.12.2022. Termen limită de transmitere a dosarului de înscriere la sediul CCD Suceava: 26.09.2022. Dosarul de înscriere al fiecărui cursant validat trebuie să conţină:
 • cerere de înscriere (Anexa 5-1-3)
 • formular grup ţintă (Anexa 8)
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 5-3)
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (Anexa 5-4-2)
 • copie CI/BI,
 • copie certificat de naștere,
 • copie certificat de căsătorie,
 • copie diplomă de licenţă,
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct).Școɑlɑ de vɑɾă „Geoɾge Tofɑn" - Pɾofesoɾul ɾezilient - edițiɑ I - peɾioɑdɑ 4-8 iulie 2022


REMINDER! În atenția personalului didactic din județul Suceava, Pentru o comunicare eficientă, vă reamintim zonele metodice și profesorul-metodist al CCD ”George Tofan” Suceava responsabil de fiecare unitate școlară din județ.


Editura „GEORGE TOFAN” reia publicarea revistei „Școala bucovineană” a Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava. Adresăm tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din județul Suceava invitația de a publica în paginile revistei noastre online, cele mai interesante din noutățile descoperite prin studiu sau la cursuri, precum și rezultatele obținute în urma unor experiențe didactice de impact. Pentru următorul număr al revistei vă propunem tema „Provocările digitalizării în școala suceveană”. Articolele de publicat în acest număr pot fi trimise până la data de 30.06.2022, la adresa de e-mail: daniela_zup@ccd-suceava.ro.


Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2, acreditat de CCD Botoșani, prin OME nr. 3673/02.052022, având alocate 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, blended learning, cu activități desfășurate în format online, 25 ore online sincron și 25 ore online asincron, în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED cod SMIS 2014 +:118327 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și implementat de către Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar în parteneriat cu Casele Corpului Didactic Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș, București, ISJ Iași, ISJ Bihor și ISJ București. Înscrierea cadrelor didactice, directori și directori adjuncți, se va realiza, fie la nivelul fiecărei unități de învățământ, fie online, prin accesarea link-ului de înscriere: Formular de înscriere. Activitatea de selecție se va desfășura în perioada 16.05-20.05.2022. Cursul se va desfășura în perioada 23 mai – 31 iulie 2022, cu prima serie de formare. Dosarul de înscriere se depune în format fizic la CCD Suceava până pe 20.05.2022 și va conține:
 • cerere de înscriere (Anexa 1)
 • formular grup ţintă (Anexa 8)
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 3)
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (Anexa 5)
 • copie CI/BI
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat de căsătorie
 • copie diplomă de licenţă
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)
NOTĂ: Toate formularele se completează cu majuscule


CRED - Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă: "CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial”, cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani, în calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED”. Activitatea de selecție se va desfășura în perioada 03.05-13.05.2022, conform documentelor anexate mai jos. Cursul se va derula în perioada mai – iulie 2022, în format online, integral. Înscrierea cadrelor didactice din învățământul gimnazial se va realiza, fie la nivelul fiecărei unități de învățământ, fie online, prin accesarea Formularului de înscriere:


Selectie CRED pentru curs RED. Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul primar și gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă: "Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2", acreditat prin OME nr. 3306/22.02.2022, având alocate 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, blended learning, cu activități desfășurate în format online, 24 ore online sincron și 26 ore online asincron, în cadrul proiectului "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED". Activitatea de selecție se va desfășura în perioada 30.03-14.04.2022, conform calendarului anexat. Cursul se va desfășura în perioada 9 mai – 27 iunie 2022, cu prima serie de formare. Înscrierea online se va realiza prin accesarea formularului de înscriere:


Vă invităm să vă înscrieți la Festivalul-concurs “CDIdei în cărți”, aflat la a VII-a ediție. Organizația aplicantă, pentru Festivalul național „CDIdei în cărți” ediția a VII-a, 2022, este Centrul Județean de Excelență Sibiu care va planifica, implementa și evalua proiectul în anul 2022, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Inspectoratele Școlare Județene, Case ale Corpului Didactic (CCD), Centre Județene de Excelență/ Centrul Municipiului București de Excelență și unități de învățământ din județele implicate în proiect, Asociația de Prietenie Ille Et Vilaine Sibiu, alte instituții, organizații.


Informare pentru personalul didactic de predare cu privire la un nou instrument pentru promovarea și operaționalizarea Cadrului de Referință al Competențelor pentru Cultura Democrației (CRCCD) al Consiliului Europei (CoE) și organizarea unui seminar online de promovare. Seminar online, 17 februarie a.c., în intervalul orar 17.00-19.00.


Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice și referate organizată de Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava - Preocupați permanent de adaptarea personalului didactic la cerințele educaționale actuale, pe formarea de competențe specifice educației digitale, în acest an organizăm sesiunea într-un format nou în care vă propunem, să parcurgeți online asincron materialele create de colegi din sistemul educațional sucevean, de personalități atât pentru a oferi feedback cât și pentru a vă inspira în dezvoltarea personală și profesională.


Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă :"CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial", cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani, în calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED” cod SMIS 2014 +:118327 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și implementat de către Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar în parteneriat cu Casele Corpului Didactic Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș, București, ISJ Iași, ISJ Bihor și ISJ București. Profesorii interesați se pot înscrie direct pe site-ul CCD Suceava, completând formularul în link-ul de mai jos. Precizăm că NU este necesară re-înscrierea pentru persoanele care au dosare deja depuse la CCD.


CCD Suceava face în perioada 10-15 noiembrie 2021 înscrieri pentru cursul: COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU CARIERA DIDACTICĂ, acreditat conform O.M 3861/ 04.04.2019, 22 CPT, 90 ore online, (58 online meeting + 32 online asincron).Cursul se adresează personalului didactic de predare și didactic auxiliar de la toate nivelurile de învățământ cu excepția profesorilor de limba engleză.Orarul cursului: 2 zile pe saptămână ( în cursul săptămânii și sâmbăta ), câte 4 ore fiecare întâlnire după amiaza cu o pauză de 30 de minute, urmând ca în ultima săptămână de curs să aibă loc două întâlniri a câte 1 oră fiecare în vederea definitivării portofoliului de evaluare. Înscrierea se poate vor face pana la data de 15 noiembrie 2021. Cursul se va desfășura începând cu luna IANUARIE 2022. După înscriere, veți primi pe email detaliile despre contract și plata taxei de curs. Evaluarea se va face prin portofoliu de evaluare finală.
Module de curs:
*Limba engleză pentru dezvoltarea carierei didactice,
*Învăţare integrată prin intermediul limbii engleze - CLIL,
*Limba engleză în parteneriate și proiecte comunitare
Formatori:
* prof. gr.I. Alina Crețu,
* prof. gr. I. Monica Lepcaliuc
Coordonator:
* prof. metodist al CCD Suceava: Daniela Cristina Zup


Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante de profesor - metodist de la Casa Corpului Didac "George Tofan" Suceava din data de 03.11.2021 - AFISAT ASTĂZI 8 NOIEMBRIE ORA 16,00


Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante de profesor - metodist de la Casa Corpului Didac "George Tofan" Suceava din data de 03.11.2021


Zilele Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 5 - 6 noiembrie 2021


Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava vă invită să participați în data de 5 noiembrie 2021 începând cu ora 10,00 la workshop-ul pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului POCU/74/6/18/106995 „PRO EDUCAȚIE! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile” - cod SMIS: 106995.

 • Formular de înscriere poate fi completat în perioada 21-28 oct 2021 și fiecare participant va primi confirmarea înscrierii și link-ul de acces până la data de 01 noiembrie 2021.

Oferta de programe de formare continua 2021 - 2022


Activități desfășurate în cadrul proiectului CRED la nivelul județului Suceava, situație actualizată la începutul anului școlar 2021-2022


Activități desfășurate în cadrul proiectului CRED la nivelul județului Suceava, situație actualizată la începutul anului școlar 2021-2022


CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA ANUNȚĂ organizarea concursului pentru ocuparea a trei posturi de profesor - metodist, care va avea loc în data de 3 noiembrie 2021, începând cu ora 10.00, la sediul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Str. Aleea Nucului nr 10, Suceava - postat astăzi 1 octombrie 2021, ora 13.00


În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu formarea continuă - Având în vedere prevederile OM nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoştinţă că, în perioada 1 septembrie 2021 – 15 ianuarie 2022, se derulează procedura de echivalare a unor forme de formare continuă


Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă : "CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial", cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani, în calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED” cod SMIS 2014 +:118327 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și implementat de către Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar în parteneriat cu Casele Corpului Didactic Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș, București, ISJ Iași, ISJ Bihor și ISJ București .


Selecția cadrelor didactice pentru participarea la programele de formare continuă acreditate:
 • PROF I - Mentorat de carieră didactică
 • PROF II - Mentorat de practică pedagogică


Apel selecție formatori pentru anul școlar 2021 - 2022 - În vederea elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2021‒2022, Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava organizează selecția formatorilor și a programelor de formare propuse de aceștia. În acest scop, pentru a face parte din corpul de formatori ai CCD George Tofan Suceava, invităm să participe la selecție personalul didactic din învățământul preuniversitar din județul Suceava.


Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ,,CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial”, cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani, în calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED” cod SMIS 2014 +:118327, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și implementat de către Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Botoșani, pentru regiunea N-E.Termen limită de transmitere a dosarului de înscriere scanat: 07.05.2021. Adresa pentru transmiterea dosarelor de înscriere: daniela.zup@educred.ro. Participanții vor fi înscriși în grupe în ordinea primirii dosarelor.

COLOCVIU EDUCAȚIONAL PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ÎN INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ Ediția a II-a

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Vă puteţi înscrie accesând link-ul de mai jos:

COLOCVIU EDUCAȚIONAL - PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ÎN INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ediţia a XIV-a FACTORI DE PROGRES ȘCOLAR ÎN ÎNVĂȚAREA DIGITALIZATĂ, 5 februarie 2021, ora 10.00

CRED – Etapa nouă: Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial” acreditat de Casa Corpului Didactic Botoșani în cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”, toate disciplinele. Notă: apelul se adresează profesorilor care nu au depus încă documentele pentru înscriere. Dosarele de înscriere la cursul de formare profesională continuă ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, în cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, se depun la CASA CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA, până la data de 29.01.2021, conform calendarului anexat la Adresa MEC din attachment (click pe documentele de mai jos).

Planul de acţiune CRED - ianuarie 2021 - Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, vă invită să confirmați participarea la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Puteți confirma participarea la curs accesând link-ul din dreapta acestui anunţ.


Planul de acţiune CRED - ianuarie 2021 - Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Vă puteţi înscrie accesând link-ul din dreapta acestui anunţ.


CCD Suceava vă invită să contribuiți la elaborarea analizei nevoii de formare continuă la nivelul județului, prin completarea chestionarului de mai jos până la data de 30.11. 2020:

CCD Suceava vă informează că, în această perioadă, CCD Botoșani organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de formatori în cadrul proiectului POCU ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED - cod. smis 2014+:118327. Pentru județul Suceava sunt alocate: 1 post învățământ primar, 1 post biologie, 1 post matematică și 1 post educație fizică. Termen limită de depunere a dosarelor la CCD Botoșani: 16 noiembrie 2020 ora 15:00 ( dosarele pot fi: depuse personal la sediul CCD Botoșani sau trimise în format letric prin servicii poștale sau de curierat).
Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, în perioada 28.09.2020-13.12.2020, se vor desfășura activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 6, după cum urmează:
 • Seria 6, grupa 1, matematică. Formator: prof. Marinela Cimpoeșu
 • Seria 6, grupa 2, limba română. Formator: prof. Daniela Ceredeev
 • Seria 6, grupa 3, limba română. Formator: prof. Rodica Zimbru
 • Seria 6, grupa 4, fizică. Formator: prof. Petru Crăciun
 • Seria 6, grupa 5, chimie. Formator: prof. Mihaela Drob
Cursul „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” are durata de 120 ore, în sistem blended learning, fiindu-i alocate 30 CPT (credite profesionale transferabile). În situația actuală și ca urmare a reglementărilor pentru limitarea efectelor pandemiei, cursul se va desfășura integral online.
Formare CRED învățământ primar – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, în perioada 28.09.2020-13.12.2020, se vor desfășura activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, seria 5, după cum urmează:
 • Seria 5, grupa 1. Formator: prof. Loredana Corjuc
 • Seria 5, grupa 2. Formator: prof. Florentina Vlad
 • Seria 5, grupa 3. Formator: prof. Laura Chiticariu
CCursul „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” are durata de 120 ore, în sistem blended learning, fiindu-i alocate 30 CPT (credite profesionale transferabile). În situația actuală și ca urmare a reglementărilor pentru limitarea efectelor pandemiei, cursul se va desfășura integral online.

În vederea continuării activității de formare Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava a implementat o soluție flexibilă dezvoltată de Google – GSuite for Education, cu un instrument de gestiune al cursurilor prin Google Classroom (classroom.google.com). Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc procesele de predare, învățare și colaborare prin integrarea noilor tehnologii în activitatea de formare.GSuite for Education oferă posibilitatea de a încărca materiale de studiu structurate în cursuri, de a comunica și a obține feedback de la cursanti, de a primi fișiere și răspunsuri la teme, alături de comunicarea sincronizată (live cu participanții la curs) prin intermediul videoconferințelor, de grup sau individuale. Google Classroom este un instrument Google recomandat personalului didactic si poate fi usor folosit in procesul de predare digitala. Accesul se realizează prin intermediul unui cont de forma prenume_nume@ccd-suceava.ro activat in cadrul instituției, atât pentru monitori, formatori, cursanți.


Selecţia personalului didactic de predare din învăţământul gimnazial din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă:"CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial", cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani , în calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED" cod SMIS 2014 +:118327 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și implementat de către Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar în parteneriat cu Casele Corpului Didactic Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș, București, ISJ Iași, ISJ Bihor și ISJ București perioada 15.11.2017-14.11.2021. Începând cu data de 11.09.2020, cadrele didactice FĂRĂ dosar de înscriere sunt invitate depună documentele pentru cursul ,,CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, disciplinele limba și literatura română, limbi moderne (engleză, franceză, germană), matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, educație fizică, informatică, conform anexelor din adresa MEC.


ANUNŢ PRIVIND PROCEDURILE PENTRU ECHIVALAREA CPT. În atenția doamnelor și domnilor directori și a responsabililor comisiilor pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră din unitățile de învățământ din județul Suceava.A.Referitor la echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile. În luna septembrie se desfășoară la Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, activitatea de echivalare cu CPT a formelor de organizare a formării continue prevăzute în OMECTS Nr. 5562/2011 (art. 8 şi art. 9, alin 1).
Calendar de desfășurare:
* 01 - 15 Septembrie 2020 - depunerea de către solicitanți a dosarelor de echivalare la secretariatul unității școlare în care funcționează (cerere, documentul care atestă finalizarea programului de formare);
* 20 - 30 Septembrie 2020 - întrunirea comisiilor de echivalare și analizarea dosarelor pe baza programării stabilite împreună cu profesorul metodist responsabil (conform arondării din tabelul atașat).
* 01 – 05 Octombrie 2020 - afișarea rezultatelor și eliberarea adeverințelor de echivalare la unitatea de proveniență a solicitanților
RESPONSABILUL CU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ, membru al comisiei de echivalare, va avea în dosarul comisiei, următoarele documente:
* Un exemplar, în original, al deciziei directorului unităţii, de constituire a comisiei de echivalare, din care fac parte directorul unităţii, RDP şi reprezentantul CCD Suceava (conform arondării din tabelul ataşat anunțului) - anexa 1
* Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii ale originalelor (certificate/adeverințe/diplome, care atestă participarea la activităţile de formare pentru care se solicită echivalarea)
* Proces-verbal (se completează la comisie) - anexa 2)
* Modelul de adeverinţă care se eliberează după afişarea rezultatelor – anexa 3

B. Referitor la echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile a personalului didactic care a finalizat programe speciale
Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava preia până la data de 05 octombrie 2020 dosarele solicitanților (cadre didactice, unități de învățământ) pentru echivalarea cu CPT a programelor speciale, care se realizează conform Procedurii emisă de MEC Nr. 38591/ 03.10.2020 privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale, definite la art. 19 din Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin OMECTS Nr. 5564/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea derulării acestei activități în condiții optime, vă rugăm ca înainte de depunerea dosarelor să studiați cu atenție Procedura care este postată pe site-ul MEC Procedura privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale și să întocmiți dosarele, în conformitate cu prevederile acesteia.


Joi, 03.09.2020, ora 11 se va desfășura online workshop-ul "Networking în educație - Platforma G-Suite în desfășurarea lecțiilor online". Formatori: prof. Elena- Manuela David, informatician Cătălin Laslău. La activitate vor participa un număr de 37 cadre didactice de la Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava.

În perioada 2 – 8 septembrie 2020 se fac înscrieri pentru cursul avizat MEC PEAS - Platforma electronica în autoevaluarea școlară. Cursul se va desfășuraura on-line pe platforma GSuite a CCD Suceava.

Selecția națională de realizatori de Resurse Educaționale Deschise. Știi RED? Te vrem în echipa CRED!Ești cadru didactic cu experiență în realizarea de Resurse Educaționale Deschise (RED)?Ai mai realizat materiale educaționale multimedia pentru ciclurile primar și gimnazial?Ești interesat să realizezi Resurse Educaționale Deschise (RED)?Vrei să faci parte dintr-o echipă care inovează în educație?Atunci hai în echipa noastră, în echipa CRED! Detalii pe:

A IV-a editie a Simpozionului national cu participare internationala -Contributia bibliotecii la afirmarea diversitatii culturale in spatiul romanesc, organizat de catre Biblioteca Universitatii "Ștefan cel Mare" Suceava, în colaborare cu Asociatia Bibliotecarilor din Romania (A.B.R.) - filiala Suceava și în parteneriat cu Asociatia Italienilor din Romania (Ro.As.It) si Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava. Simpozionul se va desfasura online, folosind platforma "Google Meet", în data de 16 iulie 2020, incepand cu ora 9:00.

SIMPOZION INTERNAŢIONAL EDIȚIA a V-a NOUTĂŢI ÎN DIDACTICĂ - 26 iunie 2020:

În atenția tuturor responsabililor cu dezvoltarea profesională și evoluția în carieră, din unitățile școlare de pe raza județului Suceava: Vineri, 12 iunie 2020, la ora 9:00, va avea loc ședința de lucru online, cu privire la analiza nevoii de formare a personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2020-2021. Veți primi link-ul întâlnirii pe adresa de e-mail.

Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 8 iunie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 5, pentru cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, după cum urmează:
 • Seria 5, grupa 1, limba franceză, formator: Constantin Tiron, constantin.tiron@educred.ro
 • Seria 5, grupa 2, matematică, formator: Marinela Cristina Cimpoeșu, marinela.cimpoesu@educred.ro
 • Seria 5, grupa 3, limba română, formator: Daniela Luminița Ceredeev, daniela.ceredeev@educred.ro
 • Seria 5, grupa 4, limba română, formator: Rodica Zimbru, rodica.zimbru@educred.ro
Cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial” are durata de 120 ore, în sistem blended learning, fiindu-i alocate 30 CPT (credite profesionale transferabile). În situația actuală și ca urmare a reglementărilor pentru limitarea efectelor pandemiei, cursul se va desfășura integral online. Persoanele nominalizate în aceste liste sunt rugate să confirme disponibilitatea de a participa la curs în aceste condiții și capacitatea de a se încadra în cerințele tehnice solicitate pentru desfășurarea activităților în mediul online(laptop/computer, conexiune la internet stabilă). Confirmările se trimit la formatorii grupelor anunțate până la data de 22.05.2020.

Formare CRED învățământ primare – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 8 iunie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, seria 4, pentru cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ primar”, după cum urmează:
 • Seria 4, grupa 1, formator: Loredana Corjuc. E-mail: loredana.corjuc@educred.ro
 • Seria 4, grupa 2, formator: Florentina Vlad. E-mail: florentina.vlad@educred.ro
 • Seria 4, grupa 3, formator: Laura Chiticariu. E-mail: laura.chiticariu@educred.ro
Cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ primar” este un program acreditat de categoria I – didactica specialității, cu durata de 120 ore, în sistem blended learning, fiindu-i alocate 30 CPT (credite profesionale transferabile). În situația actuală și ca urmare a reglementărilor pentru limitarea efectelor pandemiei, cursul se va desfășura integral online. Persoanele nominalizate în aceste liste sunt rugate să confirme disponibilitatea de a participa la curs în aceste condiții și capacitatea de a se încadra în cerințele tehnice solicitate pentru desfășurarea activităților în mediul online(laptop/computer/tabletă, conexiune la internet stabilă). Confirmările se transmit la adresele de e-mail de mai sus, la formatorii grupelor anunțate, până la data de 22.05.2020.

PRECIZĂRI pentru selecția CRED, 12 mai-3 iunie 2020 - În această etapă sunt invitate să se înscrie cadrele didactice care doresc să participe la cursul CRED, dar nu au fost incluse în apelurile anterioare de selecție. Profesorii pentru învățământ primar și profesorii de gimnaziu pentru disciplinele matematică, limba română, limba franceză, limba engleză, fizică, biologie, chimie, informatică, istorie, religie, care au depus dosare până în februarie 2020, au fost selectați pentru a participa la activitățile de formare în cadrul proiectului CRED și vor fi repartizați în grupe pentru finalul acestui an școlar și în continuare, în anul școlar 2020-2021 și începutul anului școlar 2021-2022, până la finalul proiectului, în noiembrie 2021. Perioadele de formare vor fi anunțate pe website-ul CCD în momentul când vor fi transmise echipei CRED - CCD Suceava de către echipa de management de proiect.

În perioada 12 mai - 03 iunie 2020 are loc selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele: Limba și literatura Română, Limba Franceză, Limba Engleză, Limba Germană, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Religie, Știinte Sociale, Educație Fizică) pentru a participa la cursuri de formare în cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți - CRED”.

Un chestionar pentru educatori, invatatori, profesori pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal. Contributia dumneavoastra e importanta, asadar va recomandam sa completati:

RED - Resursele educaționale deschise (ONLINE)

Te invităm pe 2 mai 2020, la un eveniment online „How to CoderDojo”, un eveniment care se adresează profesorilor, specialiștilor IT și părinților care își doresc să ajute copiii în dezvoltarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei iar împreună să descopere programarea și s-o îndrăgească.

Network with other teachers

CHESTIONAR - responsabili cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ

Platforma CRED a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”

Resursele educaționale deschise (ONLINE) - Open Educational Resources - acces deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale.

Proiectul inițiat de Narada împreună cu Ministerul Educației si Cercetării, sprijină profesorii în mutarea educației în mediul digital. Proiectul se adresează în special profesorilor din comunități vulnerabile și elevilor expuși la riscul a pierde contactul complet cu educația, pentru că nu au cele de bază necesare (acces la internet, minim un dispozitiv electronic – telefon sau tabletă - per gospodărie etc.).

În perioada 22 – 30 Aprilie și 04 – 08 Mai 2020 are loc în mediul online: Școala Altfel – Cariere în inovație cu IBM. Profesorii pot înscrie clasele de elevi, furnizând la acest moment doar numărul lor, clasa și activitățile de interes. Ulterior, profesorii vor primi pe e-mail link-urile pentru a fi distribuite către elevi. Timp de 12 zile profesioniști IBM vor fi la dispoziția elevilor și cadrelor didactice pentru a explora tehnologiile ce vor schimba viitorul, carierele în ascensiune și abilitățile soft esențiale pe piața muncii. Școala Altfel – Cariere în inovație cu IBM este un program realizat în parteneriat, între ReteauaEDU.ro și IBM România, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale. Întâlnirile se vor derula în mediul virtual, prin WebEx. Sunt așteptați peste 10.000 de elevi și cadre didactice. În perioada 22 – 30 Aprilie și 04 – 08 Mai 2020 vor avea loc workshopuri și prezentări online moderate de către profesioniștii IBM România, voluntari pentru educație.

Stimați colegi și colaboratori
Vă reamintim că este în curs de apariție revista Școala bucovineană, publicația periodică a Casei Corpului Didactic „George Tofan” pe anul 2020. Începând cu acest an, ne-am propus să vă oferim un nou spațiu de exprimare, astfel încât revista va apărea în varianta online. Așteptăm articolele dumneavoastră până la data de 15 aprilie 2020. E-mail: dana.c.zup@gmail.com

Stimați colegi,
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava prin Facultatea de Științe ale Educației si Universitatea din Oradea prin Facultatea de Științe Socio-Umane și Școala Doctorală de Sociologie, vă invită să participați la ancheta de opinie privind răspunsul profesorilor din învățământul preuniversitar (clasele 0-13) la actuala situație de suspendare a cursurilor și de trecere a activității educative la diverse forme de educația la distanță. Prin intermediul acestui chestionar dorim să aflăm în primul rând câteva detalii legate de modalitățile în care d-voastră și elevii d-voastră vă adaptați predării-învățării la distanță, în contextul situației generate de răspândirea COVID-19. Ne interesează, pe de altă parte, atitudinile și opiniile d-voastră despre actuala situație excepțională din educație și despre soluțiile pe care le putem găsi, dezbate și populariza împreună. Vă asigurăm că acest chestionar este confidenţial, răspunsurile vor fi prelucrare doar statistic. Răspunsurile d-voastră agregate statistic vor fi transmite autoritățăților competente. Chestionarul se completează în aproximativ 10 minute toate întrebările în afară de două fiind cu răspunsuri prestabilite. Așteptăm răspunsurile d-voastră până la data de 7 aprilie ora 22.00, termen la care închidem sondajul. Ne cerem scuze dacă acest formular ajunge de mai multe ori la d-voastră. Vă rugăm să îl completați o singură dată.

Ministerul Educației convoacă profesorii la cursuri online de formare, pentru predare online: instruirile digitale încep joi 19.03.2020, la ora 10:00.


Se suspendă toate activitățile face-to-face din programele de formare continuă ale CCD Suceava, aflate în derulare în perioada 11-22 martie 2020, precum și cursurile face-to-face din proiectele CRED, E-PROFI și DEDICAT care vor fi reprogramate sau replanificate după reluarea activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.


Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar în cadrul Casei Corpului Didactic "George Tofan" Suceava - din data de 10.02.2020

Evaluare pentru învățare

SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ediţia a XIII-a FORMAREA CONTINUĂ CA DEZVOLTARE ȘI EXTINDERE DE COMPETENȚE 8 februarie 2020, ora 9.00, la Muzeul Bucovinei
În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 3 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 4, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”,
Formare CRED gimnaziu – istorie, religie. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, se derulează selectia cadrelor didactice din învățământul gimnazial, pentru cursul ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, disciplinele istorie și religie.

Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 3 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 4, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, după cum urmează:

Formare CRED gimnaziu – SERIE NOUĂ. În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 8 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, seria 4, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial”, după cum urmează:

În cadrul proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED”, în data de 7 februarie 2020, începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, seria 3, pentru cursul”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ primar”, după cum urmează:
 • Grupa 1 - CJRAE Suceava, formator Corjuc Loredana
 • Grupa 2 - Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți, Județul Suceava
 • Grupa 4 - CJRAE Suceava, formator Chiticariu Laura

Anunț privind revizuirea regulamentului Selecției naționale de bune practici în educație „Creatori de Educație" din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" – cod SMIS 2014+:118327.
 • Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici, în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație", și să ne transmiteți - până la data de 3 februarie 2020, la adresa contact@educred.ro - propuneri/sugestii de îmbunătățire. Scopul acestui demers este optimizarea regulamentului, noua formă a acestuia urmând să fundamenteze ediția de anul acesta a Selecției naționale de bune practici "Creatori de Educație". După data de 3 februarie, propunerile primite vor fi evaluate si integrate într-o nouă formă a regulamentului, urmând ca documentul actualizat să fie supus consultării publice. „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" – cod SMIS 2014+:118327 este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului.
 • Regulament selecție

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava anunță scoaterea la concurs a postului de secretar pe perioadă nedeterminată

Forumul regional Merito – învățare colaborativă și comunitate de practică. Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, între orele 09.00-17.00, la Muzeul Bucovinei Suceava . Evenimentul este organizat cu sprijinul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, în cadrul parteneriatului cu Fundaţia Romanian Business Leaders

Corrigendumul 1 la Anunţul 3 pentru selecţie formatori pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului CRED

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti formatori, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i., pentru următoarele discipline: fizică, chimie, biologie, geografie, educație muzicală, educație plastică.

În zilele de 14 și 15 noiembrie 2019 încep cursurile „CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toti” la seria a II-a, învățământ primar, 4 grupe a câte 22 cursanți, conform tabelelor atașate.

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele "Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național" și "Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor", elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Documentele pot fi consultate accesând link-ul din dreapta acestui anunţ.

CONFERINTA de Educație Timpurie, cu tema ”Tehnologie și dezvoltarea inteligenței matematice”, se va desfășura pe 9 noiembrie și la Suceava.

Zilele Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava - 5 - 9 noiembrie 2019

Revista Școala Bucovineană a Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava oferă educatoarelor, învățătorilor și profesorilor interesați spațiu pentru publicare de articole de promovare a activităților didactice și a proiectelor educaționale de succes.

Tabele cu personalul didactic selectat în grupele din prima serie pentru gimnaziu a cursului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, matematică.
Centre de formare: Centrul de Resurse și Asistență Educațională CJRAE SUCEAVA, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni.
Formatori: Cimpoeșu Marinela Cristina, Vlad Giorgie Daniel. Grupa 4 incepe in data e 26.10.2019, ora 9.00, la CJRAE Suceava. Grupa 5 incepe in data de 26.10.2019, ora 9.00, la Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu” Falticeni.
Perioada formării: 26.10.2019 – 14.12.2019

Consfătuiri - responsabili cu formarea profesională din unitățile școlare - 2019/2020

Personalul didactic selectat în grupele din prima serie pentru gimnaziu a cursului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, limba română și limba franceză. Centre de formare: Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Centrul de Resurse și Asistență Educațională CJRAE SUCEAVA, Școala Gimnazială Regina Elisabeta” Rădăuți.Formatori: Ceredeev Daniela-Luminița, Zimbru Rodica, Tiron Constantin Perioada formării: 12.10.2019-07.12.2019

CURSURI ACREDITATE - Oferta de programe de formare continuă - 2019/2020

CURSURI AVIZATE - Oferta de programe de formare continuă - 2019/2020

ACTIVITĂȚI - Oferta de programe de formare continuă - 2019/2020

CONFERINTA de Educație Timpurie, cu tema ”Tehnologie și dezvoltarea inteligenței matematice”, se va desfășura pe 9 noiembrie și la Suceava.

SuperTeach Suceava

CASA CORPULUI DIDACTIC "GEORGE TOFAN" SUCEAVA anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți pe termen scurt in regiunea NORD-EST in cadrul proiectului POCU "Educatie prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate 􀀏si motivate in judetul Suceava"- E-PROFI Cod SMIS : 107116

Selecția personalului didactic de predare din invățământul gimnazial din județul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă: CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II - invățământ gimnazial", cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoș􀀃ani

ANUNȚ SELECŢIE EXPERŢI EXTERNI ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED. Ministerul Educaţiei Naţionale anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”/CRED [Cod SMIS 2014+: 118327].

În conformitate cu Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562/2011, în perioada 1 – 30 septembrie 2019 se vor derula procedurile pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile (CPT). Conform art. 16 al metodologiei, comisia de echivalare este alcătuită din directorul unității de învățământ, responsabilul cu dezvoltarea profesională și un profesor metodist al CCD Suceava. Împărțirea școlilor pe zone metodice și responsabilii fiecărei zone se găsesc mai jos:

Avand in vedere ca, la inceputul fiecarui an 􀀃colar, Casa Corpului Didactic "George Tofan" propune spre avizare Ministerulului Educatiei Nationale oferta de formare continua pentru anul 5colar 2019-2020, fundamentata pe analiza de nevoi de formare identificate la nivelul judetului, va solicitam ca, personalul didactic cu certificat de formator din 􀀃școala dumneavoastra să propuna unul sau mai multe programe de formare continuă, dupa modelul ataș􀀃at. Programele vor fi transmise pe adresa unui profesor metodist al CCD Suceava sau pe adresa CCD: contact@ccd-suceava.ro Menționam faptul ca propunătorul trebuie să fie abilitat/certificat pentru susținera programului de formare continuă propus.

În perioada 16 – 17 august 2019 s-a desfășurat la Suceava, la Muzeul Bucovinei, prima Universitate de Vară „MERITO”. Au participat 51 de profesori din Suceava, Bihor, Bacău și Brașov.

Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava, instituție cu atribuții în domeniul formării personalului didactic cu funcții de conducere, personalului didactic de predare și personalului didactic auxiliar din sistemul de învățământ, își propune realizarea unui studiu cât mai obiectiv asupra nevoii privind formarea continuă şi adaptarea Ofertei de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020 la nevoile de dezvoltare profesională ale dumneavoastră . În acest context vă rugăm să aveţi amabilitatea de a completa acest chestionar.

Începând cu 2 septembrie 2019 va începe activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în toate locațiile acreditate la nivel de proiect (Casa Corpului Didactic "George Tofan" Suceava, Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni, Școala Gimnazială "Regina Elisabeta" Rădăuți) a 4 grupe pentru cursul "CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți". Formare nivel II - învățământ primar cu durata de 120 ore, blended-learning.

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unui post de expert în afara organigramei, pentru Regiunea NE - judeţul Suceava, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i. Anunţul şi anexele acestuia pot fi descărcate accesând link-urile de mai jos

Până la 31 iulie 2019 are loc depunerea dosarelor de inscriere la curs si completarea selecţiei personalului didactic de predare din învăţământul primar din judeţul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă și a atingerii grupului țintă prevăzut CRED-Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ primar cu durata de 120 de ore, blended learning, 30 CPT”, curs acreditat de Casa Corpului Didactic Botoşani în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi –CRED.

CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a: Rezultatele la etapa națională (pentru prezentările de la Sibiu)
Rezultate
CRED - selecția personalului didactic de predare din învățământul primar din județul Suceava, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă: CRED - Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar cu durata de 120 ore, blended learning, 30 CPT.
Anunț
3 iunie 2019 - „PRO EDUCAȚIE! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile”. Activitatea A2.4 - Derularea unei campanii de conștientizare privind importanța educației, cu implicarea actorilor locali
Foto
februarie 2019 - iunie 2019 - Festivalul – Concurs CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a

Afiș 1 CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a
Afiș 2 CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a
Festivalul – Concurs CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a
Informații CDIdei în cărți – 2019 - Ediția a V-a
Înscrieri - unități de învățământ din județul Suceava - 16-28 februarie 2019
CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea NORD-EST, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327

Vineri, 10 mai 2019, ora 13, la Muzeul de Istorie, va avea loc conferința Un secol cu Regele Mihai, susținută de scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase. În cadrul manifestării se va lansa și cartea Conversații cu regele Mihai semnată de Stelian Tănase.

Formular de inscriere
Afiș
Facultatea de Litere a Universității din București propune o nouă formă de dialog, prin intermediul serviciului de consultanță online.

Anunț
Vernisajul expoziției de pictură Muzică și culoare - luni, 15 aprilie 2019, începând cu ora 11.00, la Muzeul Bucovinei Suceava

Afiș
Invitație Înscrieri - unități de învățământ din județul Suceava - 16-28 februarie 2019
Casa Corpului Didactic Brăila organizează în anul şcolar 2018 – 2019 Concursul regional / interjudeţean de materiale didactice / auxiliare, pentru îmbunătățirea calității în educație, intitulat „Materiale Didactice 2019”, înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2019 la poziția 420.

Urmează Activitatea 4 din cadrul Festivalului, Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” la nivelul unităţii de învăţământ. Toate informațiile despre această activtate se găsesc la pagina: Activitatea 4. Vom pregati o sesiune video in care vom raspunde intrebarilor dumneavoastra sau ale celor participanti la Festival. (în data de 2 aprilie 2019, la ora 18). Pentru aceasta sesiune vom utiliza aplicatia Zoom. Vă rugăm să vă asigurați că o aveți instalată pe telefon sau pe PC.

IMPORTANT: Ședința de lucru cu responsabilii CDIdei din școli, Pe data de 22 martie 2019, ora 13.00, la sediul CCD "George Tofan" Suceava.

PROIECT CRED


CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de expeți pentru regiunea Nord-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Detalii pe www.ccdbotosani.ro și la sediul instituției – bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani. Adresa de email pentru comunicare este contact@ccdbotosani.ro.
Sesiune interjudețeană de comunicări științifice și referate, ediția a XII-a: PROFESIILE VIITORULUI – O PROVOCARE DE ACTUALITATE ÎN EDUCAȚIE
 • ANUNȚ
 • AFIȘ
 • Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, specialişti în domeniul educaţiei formale şi nonformale.
 • Data desfășurării: 8 februarie 2019, ora 10.00, Aula Colegiului Național "Petru Rareș" Suceava
 • Data limită pentru înscriere: 1 februarie 2019;
 • Data limită trimitere comunicare: 1 februarie 2019;
 • Persoană de contact: prof. Daniela Argatu - daniela_argatu@yahoo.com

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti în afara organigramei în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i.

Detalii pe www.ccdbotosani.ro și la sediul instituției – bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani. Adresa de email pentru comunicare este contact@ccdbotosani.ro.
În baza parteneriatului încheiat între Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava și Muzeul Bucovinei din Suceava, în cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava, vineri, 9 noiembrie 2018, ora 13.00, se desfășoară conferința cu tema 30 de ani de la căderea cortinei de fier, susținută de scriitorul Stelian Tănase la Muzeul Bucovinei, sala de conferințe.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava va invită în cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava, în data de 7 noiembrie 2018, ora 13.00, la conferința Învățământul vocațional –Arte susținută de domnul Virgil Scripcariu la Muzeul Bucovinei, sala de conferințe.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava va organiza în data de 6 noiembrie 2018, între orele 16.00-18.00 la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Aula, Corp E, Conferința în limba franceză susținută de domnul prof. Michel Monsauret Sistemul educativ francez și reformele în curs attaché de coopération educative IFR, coordinateur des Alliances françaises de Roumanie

În perioada 1 - 30 septembrie 2018 se derulează procedura de echivalare a diferitelor forme de organizare a formării continue în credite profesionale transferabile (CPT) .:DETALII:.

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava, în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Moldova, Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează Conferința cu participare internațională, Un secol pentru educație, Ediția I, consacrată aniversării a 100 de ani de la Marea Unire - Suceava, 2 noiembrie 2018

DeZiua Mondială a Educației, 5 octombrie 2018, vă invităm la conferința Marea Unire și monarhia susținută de prof. univ. dr. Stelian Tănase

Miercuri, 26 septembrie 2018 - Ziua Europeană a Limbilor – Un eveniment British Council și Edumax în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava și Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava. Vor fi organizate două workshop-uri după cum urmează:
 • între orele 13 - 14 în sala multimedia a CCD Suceava, se va desfășura workshop-ul - Descoperă Examenele Cambridge Assessment English - prezentare generală, în limba română, a examenelor Cambridge YLE pentru elevii claselor II-IV.
  Grup țintă: părinți, învățători, profesori pentru învățământul primar. Cei prezenți vor primi certificat de participare
 • între orele 15 – 18 în sala multimedia a CCD Suceava, se va desfășura workshop-ul - Cambridge Exams Marking Scheme . Workshop-ul va fi susținut în limba engleză.
 • Grup țintă: profesori de limba engleză. Cei prezenți vor primi certificat de participare

Oferta de programe formare continuă - an școlar 2018 - 2019 AICI

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i.

Detalii pe www.ccdbotosani.ro și la sediul instituției – bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani. Adresa de email pentru comunicare este contact@ccdbotosani.ro.
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava invita personalul didactic cu certificat de formator sa propuna unul sau mai multe programe de formare continua
in Oferta de programe de formare continua (dupa modelul atasat) pentru anul scolar 2018 - 2019 DETALII...
Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale:
Începând cu anul scolar 2018 / 2019 CASA CORPULUI DIDACTIC George Tofan SUCEAVA este acreditată ECDL, având codul de centru RO 819. Instituția noastră face parte din rețeaua națională de centre de testare acreditate ECDL, rețea care cuprinde prestigioase instituții de învățământ preuniversitar și universitar și centre de pregătire profesională. În România, peste 300.000 de candidați sunt înscriși în programul de certificare ECDL și s-au emis mai mult de 230.000 de certificări ECDL în urma celor peste 1 milion de examene ECDL susținute la nivel national, conform bazei de date din cadrul ECDL România. Prin obținerea acreditării, Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava organizează și susține independent sesiuni de examinare ECDL în vederea obținerii Permisului European de conducere a calculatorului. Candidații înscriși pentru obținerea Permisului ECDL pot fi atât cadre didactice, cât și elevi.
20 și 21 aprilie 2018 - Simpozionul național cu participare internațională Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc - ediția a II-a,

Afișul activității
9 - 10 iunie 2018 - Festivalul Internațional de Educație - FIEdu

FIEdu pe scurt:
 • reunește principalii actori din educație: factori de decizie, cercetători, profesori, părinți, copii, companii și organizații care promovează metode didactice și softuri educaționale moderne
 • aduce experți educaționali din Finlanda, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii

Site-ul evenimentului